HOME

 

REALIZáCIA PROJKEKTU

 

 

  • Pedagogický zamestnanci Spojenej školy V brezne začali  Zavádzať inovatívne metódy vzdelávania ako nástroja pre sociálnu inklúziu PRE príslušníkov MRK do systému vzdelávania a spoločnosti. Realizujú aktivitu 1.1 - Inovácia vzdelávania pre potreby trhu práce

 

 

 

  • Realizuje sa  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov za účelom zvládnutia úlohy modernizácie výučby a jej skvalitnenia smerom k podpore sociálne znevýhodnených žiakov z MRK pre Aktivitu 2.1 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov elokovaného pracoviska

 

Príklady uČebných materiálov a pracovných listov,

 

 ktoré vytvorili vyučujúci pre jednotlivé predmety